Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

22:57
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacynamon cynamon
22:56
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viacynamon cynamon
22:56
6563 1762
Reposted frombaccha baccha viaanorexianervosa anorexianervosa
22:55
5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit viacynamon cynamon
22:55
0721 c445
Reposted fromiamstrong iamstrong viacynamon cynamon
22:55
Reposted fromcouples couples viacynamon cynamon
22:54
22:54
22:54
9724 12ec

hackedbysombra:

cutepetplanet:

A polar bear cub discovering the joy of bubbles

Oh my gosh baby

Reposted fromtron tron viacynamon cynamon
22:53
5423 d965
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacynamon cynamon
22:53
9298 fec7 500
Reposted fromsnowlake snowlake viacynamon cynamon
22:52
Reposted frombluuu bluuu viacynamon cynamon
22:52
1102 8b4f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacynamon cynamon
22:52
1167 824a
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacynamon cynamon
22:51
2245 adb8
Reposted fromshar17666 shar17666 viairmelin irmelin
22:51
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
22:50
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxannabelle xannabelle
22:50
22:49
2085 84e7 500
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
22:49
Jak to się mogło znów stać 
W pustym pokoju tkwisz sam 
Zupełnie sam 
Znów wszystko poszło nie tak.
— Myslovitz
Reposted fromcontrolled controlled viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl