Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

23:02
7438 8d9f 500

verbalvomits:

QUEEN OF BLANKETS

Reposted fromerial erial vialost-in-space lost-in-space
23:01
Reposted fromgruetze gruetze viacynamon cynamon
23:01
9045 4382
Reposted fromLittleJack LittleJack viacynamon cynamon
23:01
4668 9e29 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viacynamon cynamon
23:00
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
22:59
6827 0369 500
Reposted fromegzystencja egzystencja viacynamon cynamon
22:59
4178 1b93
pornpornporn
Reposted fromKACHA KACHA viacynamon cynamon
22:59
6975 5873 500
22:58
8489 3b07

last-picture-show:

Dean Loomis, Young Students in Paris, 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viacynamon cynamon
22:58
0395 ce3f
Reposted fromkarahippie karahippie viacynamon cynamon
22:57
7954 c665
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viacynamon cynamon
22:57
9163 288e
Reposted from99problems 99problems viacynamon cynamon
22:57
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacynamon cynamon
22:56
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viacynamon cynamon
22:56
6563 1762
Reposted frombaccha baccha viaanorexianervosa anorexianervosa
22:55
5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit viacynamon cynamon
22:55
0721 c445
Reposted fromiamstrong iamstrong viacynamon cynamon
22:55
Reposted fromcouples couples viacynamon cynamon
22:54
22:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl